ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ របស់មន្ត្រីរាជការចំនួន៣រូប នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន


ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ របស់មន្ត្រីរាជការចំនួន៣រូប នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

https://t.me/TVKlocal/2795

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង