ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសង្គមកិច្ច ប្រកាសអំពីការរកឃើញមន្ត្រី ០១រូប មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ជាមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ


ក្រសួងសង្គមកិច្ច ប្រកាសអំពីការរកឃើញមន្ត្រី ០១រូប មានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ជាមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការ

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង