ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ណែនាំដល់គ្រប់អង្គភាពអប់រំ គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន និងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងវិស័យអប់រំទាំងអស់ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ចប់យុទ្ធនាការ


ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ណែនាំដល់គ្រប់អង្គភាពអប់រំ គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន និងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងវិស័យអប់រំទាំងអស់ ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី២ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ចប់យុទ្ធនាការ។

https://t.me/TVKlocal/2818

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង