ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចយកខេត្តស្វាយរៀងមួយទៀត ជាទីតាំងអនុវត្តការផាកពិន័យការមិនពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាត


ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចយកខេត្តស្វាយរៀងមួយទៀត ជាទីតាំងអនុវត្តការផាកពិន័យការមិនពាក់ម៉ាស និងរក្សាគម្លាត

https://t.me/TVKlocal/2747

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង