ព័ត៌មានជាតិ

សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តដាក់ចេញបន្ត វិធានការរដ្ឋបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩


សាលារាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបន្តដាក់ចេញបន្តវិធានការរដ្ឋបាលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ ១៩ នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល២សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត!!

https://t.me/TVKlocal/2658?single

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង