ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំបន្ទាន់!! របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ គឺរដ្ឋាភិបាលឡាវ


សេចក្តីណែនាំបន្ទាន់!! របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ គឺរដ្ឋាភិបាលឡាវ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១មានការសន្និដ្ឋានពីហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ប្រភេទថ្មី ពាក់ពន័្ធករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងទី៥០ ដែលមានប្រវត្តិជិតស្និទ្ធជាមួយជនល្មើសឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលប្រទេសឡាវ៖

https://t.me/TVKlocal/2655

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង