ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសស.រ.អា បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានមួយ ថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់


- ស.រ.អា៖ ប៉ូលិសស.រ.អា បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់ ហើយមន្ត្រីប៉ូលិសម្នាក់បានរងរបួស បន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅឯវិទ្យាល័យមួយ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ក្នុងទីក្រុង Knoxville រដ្ឋ Tennessee ។

#ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង