ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចេញសេចក្តីជូនដំណឹង


ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១)

https://t.me/TVKlocal/2603

 

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង