ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង បានបង្ហាញអត្ថសញ្ញាណ អ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣៩នាក់


អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង បានបង្ហាញអត្ថសញ្ញាណអ្នកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣៩នាក់ តាមសេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

https://t.me/TVKlocal/2602?single

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង