ព័ត៌មានជាតិ

​ អ្នកល្មើសបំរាមការចេញ-ចូល ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដល់៥ឆ្នាំ


​ អ្នកល្មើសបំរាមការចេញ-ចូល ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយ អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដល់៥ឆ្នាំ។

នេះជាការបញ្ជាក់របស់ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង