ព័ត៌មានជាតិ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានណែនាំចំនួន ៣ចំនុច ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ


ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានណែនាំចំនួន ៣ចំនុច ដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវរក្សាបៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍នានារបស់បុគ្គលិក ជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក ឬនៅតំបន់បិទខ្ទប់ ។

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង