ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៧៧នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៦០នាក់


ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២៧៧នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៦០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង