ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថា ចិនគ្រោងនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩


- ចិន៖ ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលចិនបានឲ្យដឹងថា ចិនគ្រោងនឹងផលិតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគឆ្លងកូវីដ១៩ ឲ្យបានជាង ៣ពាន់លានដូស នៅចុងឆ្នាំនេះ។

#ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង