ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងឆ្លងយ៉ាងគំហុក ក្នុងប្រទេស


ឥណ្ឌាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ដែលកំពុងឆ្លងយ៉ាងគំហុក ក្នុងប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះ និងកំពុងពន្លឿនកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង ក្នុងល្បឿនដ៏លឿនបំផុតមួយ។

#ប្រភព CNN

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង