ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកដែលប៉ះពាល់នៅតំបន់ បិទខ្ទប់ (lockdown) រដ្ឋនឹងជួយ ៣០ម៉ឺន ក្នុង១គ្រួសារ ហើយ ជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងចំនួន ២ខែ


អ្នកដែលប៉ះពាល់នៅតំបន់ បិទខ្ទប់ (lockdown) រដ្ឋនឹងជួយ  ៣០ម៉ឺន ក្នុង១គ្រួសារ ហើយ  ជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងចំនួន ២ខែ។

នេះគឺជាវិធានការអន្តរគមន៍ របស់ #សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន។

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង