ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនដំណឹង ពុំមាន​ការបង់ថ្លៃ អ្វីទាំងអស់ សម្រាប់រាល់ការយកសំណាក​ ធ្វើតេស្ដរក #មេរោគកូវីដ១៩


សេចក្ដីជូនដំណឹង ពុំមាន​ការបង់ថ្លៃ អ្វីទាំងអស់ សម្រាប់រាល់ការយកសំណាក​ ធ្វើតេស្ដរក #មេរោគកូវីដ១៩ នៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍​ ២០កុម្ភៈ។

សូមអរគុណ!

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង