ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៣នាក់


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៣នាក់ ក្នុងចំណោម ៥៦រូប ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ដែលពុំទាន់រកទីតាំងឃើញ។

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង