ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណលម្អិតអ្នកជំងឺ ១១៦នាក់


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណលម្អិតអ្នកជំងឺ ១១៦នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ដែលបានរកឃើញវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

https://t.me/TVKlocal

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង