ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ សូមអំពាវនាវឱ្យ"ឈ្មោះ Matt Loughrey លុបរូបទាំងអស់ចេញពីបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួន


ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ សូមអំពាវនាវឱ្យ"ឈ្មោះ Matt Loughrey លុបរូបទាំងអស់ចេញពីបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួន និងសំណូមពរដល់អ្នកស្រាវជ្រាវ និងវិចិត្រករ និងសាធារណជនកុំប្រើប្រាស់រូបថតក្នុងន័យខុសពីការពិត នៃបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងគោរពជនរងគ្រោះ បានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះ

https://t.me/TVKlocal/2426?single

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង