ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់ ៥៧៦ នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧០នាក់


???? ស៊ូនៅក្នុងផ្ទះ១គ្រា ជាជាងមានវិប្បដិសារីថ្ងៃក្រោយ!!

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី រហូតដល់ ៥៧៦ នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង