ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ណែនាំឱ្យមន្ត្រីអប់រំទាំងអស់ត្រូវបំពេញការងារ


ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ណែនាំឱ្យមន្ត្រីអប់រំទាំងអស់ត្រូវបំពេញការងារ នៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួន តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។​​

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង