ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត GM Motors Co និងក្រុមហ៊ុន Ford Motor Co ទាំងពីរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាពួកគេ


-សេដ្ឋកិច្ច៖ នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត GM Motors Co និងក្រុមហ៊ុន Ford Motor Co ទាំងពីរបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាពួកគេនឹងកាត់បន្ថយផលិតកម្មយានយន្តបន្ថែមទៀតដោយសារតែកង្វះខាតបន្ទះដែកឈីបអេឡិចត្រូនិច។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង