ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជាក់នៅដើមខែឧសភាថាតើប្រទេសនេះ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញ ឬយ៉ាងណា


-អង់គ្លេស៖ ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបញ្ជាក់នៅដើមខែឧសភាថាតើប្រទេសនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការហោះហើរអន្តរជាតិឡើងវិញឬយ៉ាងណាដែលនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១៧ ខែឧសភា ហើយនឹងកំណត់ថាតើប្រទេសណាខ្លះស្ថិតក្នុងកំរិតពណ៌ក្រហម លឿងទុំឬបៃតងនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាកាចរណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើកំរិតហានិភ័យជំងឺកូវីដ១៩របស់ប្រទេសនិមួយៗ។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង