ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៩០នាក់


ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៩០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង