ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ១១៥,៧៣៦ នាក់កាលថ្ងៃពុធ


-ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ១១៥,៧៣៦ នាក់កាលថ្ងៃពុធ ដែលជាចំនួនឆ្លងដ៏ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលជាង២ខែមកនេះខណៈឥណ្ឌាកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ។
#ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង