ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល សូមជូនដំណឹងសាធារណជនទាំងអស់បានជ្រាបថា រដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំទីកន្លែង ឱ្យមានមន្រ្តីនៅប្រចាំការ


រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល សូមជូនដំណឹងសាធារណជនទាំងអស់បានជ្រាបថា រដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំទីកន្លែង ឱ្យមានមន្រ្តីនៅប្រចាំការ ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការសង្ស័យថា ខ្លួនមានមេរោគកូវីដ-១៩ ហើយមានបំណងចូលរួមសហការ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ផ្តល់សំណាក ដើម្បីធ្វើតេស្តរក មេរោគកូវីដ-១៩ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង តាមលេខទូរស័ព្ទដូចមានភ្ជាប់ជូនក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

https://t.me/TVKlocal/2023

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង