ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅស.រ.អា បានកើនឡើងដល់ជាង៣,០០០នាក់ ជាលើកដំបូង


ស.រ.អា៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅស.រ.អា បានកើនឡើងដល់ជាង៣.០០០ នាក់ជាលើក ដំបូង ដែលបានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាត់បន្ថយផែនការ នៅបុណ្យណូអែលខាងមុខ បើទោះបីជាមានការផ្តល់សិទ្ធិ ឲ្យចាក់ វ៉ាក់សាំង ជាផ្លូវការនាពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង