ព័ត៌មានជាតិ

អង្គការយូណេស្កូ បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសទាំង ១៧


អង្គការយូណេស្កូ បានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងចំណោមបណ្តាប្រទេសទាំង ១៧ នៅលើសកលលោកដែលផ្តល់អទិភាពក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ជូនគ្រូបង្រៀន ព្រមទាំងលើកសរសើរប្រទេសកម្ពុជាថា ជាប្រទេសតូច ប៉ុន្តែចិត្តទូលាយ !!

https://t.me/TVKlocal/2013

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង