ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពតចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីជីវប្រវត្តិ និងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គល ដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាលខេត្តកំពតចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីជីវប្រវត្តិ និងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គល ដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅខេត្តកំពត។

https://t.me/TVKlocal/2004

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង