ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ដោយដាក់ចេញការអន្តរាគមន៍បន្ថែម ដើម្បីគាំពារដល់អតិថិជន ក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ដោយដាក់ចេញការអន្តរាគមន៍បន្ថែម ដើម្បីគាំពារដល់អតិថិជន ក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។

https://t.me/TVKlocal/2000

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង