ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្នើសុំសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ មេត្តាផ្ដល់ជាបន្ទាន់នូវចំនួនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ស្នើសុំសម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ មេត្តាផ្ដល់ជាបន្ទាន់នូវចំនួនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាដែលនៅមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយគិតមកដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។

https://t.me/TVKlocal/1988

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង