ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣០នាក់


ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩១នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន ៣០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង