ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Biden ទើបតែប្រកាសថាវ៉ាក់សាំង Covid-19 ចំនួន ១៥០ លានដូស


-ស.រ.អា៖ លោកប្រធានាធិបតី Biden ទើបតែប្រកាសថាវ៉ាក់សាំង Covid-19 ចំនួន ១៥០ លានដូសត្រូវបានគេចាក់ជូនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងពេលលោកឡើងកាន់អំណាចបានរយៈពេល៧៥ ថ្ងៃ។
#ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង