ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩


រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់។

https://t.me/TVKlocal/1942

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង