ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីជីវប្រវត្តិ និងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គល ដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០១នាក់ កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅខេត្តកំពត


រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីជីវប្រវត្តិ និងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គល ដែលមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០១នាក់ កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នៅខេត្តកំពត

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង