ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ សម្រេចឱ្យបើកដំណើរការ ឡើងវិញនៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភពព្រាបស ស្ថិតនៅភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ


រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ សម្រេចឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនៅមន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភពព្រាបស ស្ថិតនៅភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ ។

https://t.me/TVKlocal/1888

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង