ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ធ្វើលិខិតជម្រាបជូន អភិបាលរាជធានី ខេត្ត រៀបចំចាត់ចែងត្រៀមបម្រុងបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំ និងព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ធ្វើលិខិតជម្រាបជូន អភិបាលរាជធានី ខេត្ត រៀបចំចាត់ចែងត្រៀមបម្រុងបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យថែទាំ និងព្យាបាលនៅតាមផ្ទះ សម្រាប់អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

https://t.me/TVKlocal/1883

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង