ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣៤នាក់


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣៤នាក់ ដែលរកឃើញនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ម្សិលមិញ!!

https://t.me/TVKlocal/1855

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង