ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃចន្ទបានអនុម័តច្បាប់ចុងក្រោយមួយ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យលោកកាន់តំណែងពីរអាណត្តិបន្ថែមទៀត


- រុស្ស៊ី៖ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃចន្ទបានអនុម័តច្បាប់ចុងក្រោយមួយ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យលោកកាន់តំណែងពីរអាណត្តិបន្ថែមទៀត ពោលនឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យលោកបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣៦ ។

#ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង