ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញ អំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជីវករ នៅផ្សារចាស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងមានតូបនៅក្បែរតូបអ្នកកើតកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៅយកសំណាក


រដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញ អំពាវនាវឲ្យក្រុមអាជីវករនៅផ្សារចាស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងមានតូបនៅក្បែរតូបអ្នកកើតកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៅយកសំណាក

https://t.me/TVKlocal/1801

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង