ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ នឹងចុះហត្ថលេខា លើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ


- ស.រ.អា៖ លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ នឹងចុះហត្ថលេខា លើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ ដើម្បីធានាបាន នូវ ការផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបានយល់ស្របឲ្យផ្តល់វ៉ាក់សាំង នេះ ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលជួយដល់ប្រទេសដទៃទៀត  ។ ប្រភព​ CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង