ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជូនថវិកាមានទឹកប្រាក់ ចំនួន ២០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល


តាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជូនថវិកាមានទឹកប្រាក់ ចំនួន ២០ ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកជូនដល់រាជរដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនកម្ពុជា ដើម្បី រួមចំណែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ ប្រភព: ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម https://t.me/TVKlocal/1479

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង