ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្ត្រីកាណាដាបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះនឹងចាប់ផ្តើម ទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារ ជម្ងឺកូវីដ១៩


- កាណាដា៖ ក្រុមមន្ត្រីកាណាដាបានឲ្យដឹងថា ប្រទេសនេះនឹងចាប់ផ្តើមទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺកូវីដ១៩ ដំបូង របស់ខ្លួននៅមុនដំណាច់ខែធ្នូនេះ លឿនជាងការរំពឹងទុក ហើយវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសទៀត នឹងមានជាបន្តបន្ទាប់នៅ ដើមឆ្នាំ ២០២១ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង