ព័ត៌មានជាតិ

អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងផែនការ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង


អនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងផែនការ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកំណត់ កាលបរិច្ឆេទ នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់(Sinovac)ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងផែនការ ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃ ទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១(រយៈពេលបីថ្ងៃ) ដោយបានកំណត់ពេលវេលានៃការចាក់វ៉ាក់សាំង ជូនអង្គភាពនិមួយៗ ក្នុងការ មកទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំង ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង