ព័ត៌មានជាតិ

វិធានការសំខាន់ៗចំនួន ៧ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន


វិធានការសំខាន់ៗចំនួន ៧ ក្នុងសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីក រាលដាល ជម្ងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ។ https://t.me/TVKlocal/1469

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង