ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ផ្លូវការស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧០ ឆ្នាំ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦៧ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ផ្លូវការស្តីពីករណីស្លាប់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧០ ឆ្នាំ និងស្ត្រីជនជាតិ ខ្មែរអាយុ ៦៧ ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ https://t.me/TVKlocal/1460

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង