ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសចំនួន ៦ នៅតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ាដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍ ស្នូលរបស់ពួកគេ


-ចិន៖ ចិនបានប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសចំនួន ៦ នៅតំបន់មជ្ឈឹមបូព៌ាដើម្បីជួយការពារផលប្រយោជន៍ ស្នូលរបស់ ពួកគេនិងប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសព្រមទាំងបញ្ហាចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង