ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានប្រកាសអនុវត្តបទបញ្ជារឹតត្បិតការពារ ជំងឺកូវីដ១៩ថ្នាក់ជាតិ


-បារាំង៖ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានប្រកាសអនុវត្តបទបញ្ជារឹតត្បិតការពារ ជំងឺកូវីដ១៩ថ្នាក់ជាតិ កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ Covid-19 ខណៈបារាំងស្ទើតែមិនអាចគ្រប់គ្រងលើមេរោគរាតត្បាតនេះ ។
ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង