ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អួស្ត្រាលី នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ទីក្រុងដ៏ធំទី០២ របស់អូស្រ្តាលីបានស្វាគមន៍ ជើងហោះហើរ របស់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិ


- អួស្ត្រាលី៖ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ទីក្រុងដ៏ធំទី០២ របស់អូស្រ្តាលីបានស្វាគមន៍ជើងហោះហើរ របស់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេល ០៥ខែមកនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង