ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសចំនួន ១៣ ផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាសម្តែងការព្រួយបារម្ភ កាលពីថ្ងៃអង្គារ


- សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសចំនួន ១៣ ផ្សេងទៀតបានរួមគ្នាសម្តែងការព្រួយបារម្ភ កាលពីថ្ងៃអង្គារ ចំពោះការរាយ ការណ៍អំពីរបាយការណ៍ ស្តីពីដើមកំណើតមេរោគកូវីដ១៩ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ត្រូវបានគេ ពន្យារពេល និងមិនមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង